Giải pháp phòng thí nghiệm khoa học

Giải pháp phòng thí nghiệm khoa học

Phòng thí nghiệm khoa học là một dự án hệ thống phức tạp. Cho dù là xây mới, mở rộng hay cải tạo, phòng thí nghiệm không đơn giản như mua đồ nội thất phòng thí nghiệm, cũng cần xem xét toàn diện quy hoạch tổng thể, bố trí hợp lý và thiết kế đồ họa của phòng thí nghiệm, cũng như cấp nước, cấp điện , thông gió, lọc không khí, các biện pháp an toàn,

Giải pháp phòng thí nghiệm khoa học

1. Thiết kế phòng thí nghiệm khoa học

Cơ sở hạ tầng và các điều kiện cơ bản ở nhiều khía cạnh khác nhau như bảo vệ môi trường. Lập kế hoạch và thiết kế phòng thí nghiệm chất lượng sản phẩm chủ yếu bao gồm hệ thống thiết kế đồ họa, hệ thống thiết kế cấu trúc-chức năng đơn lẻ, hệ thống thiết kế cấp thoát nước, hệ thống điều khiển điện, khí đốt đặc biệt Sáu khía cạnh bao gồm phân phối cơ thể hệ thống và hệ thống đầu ra khí độc hại. Phòng thí nghiệm kiểm tra sản phẩm giàu selen, báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm, viện kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm,
Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sản phẩm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm

2. Giám sát quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm
Về hệ thống quản lý chất lượng, phòng thí nghiệm bao gồm hai phần: nguồn lực cơ bản và hệ thống quản lý. Nguồn lực cơ bản là cơ sở vật chất cho sự vận hành của hệ thống quản lý, Các điều kiện thử nghiệm mà PTN phải có, bao gồm nhân lực chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với công việc kiểm tra, trang thiết bị kiểm tra, điều kiện môi trường đáp ứng yêu cầu kiểm định Hệ thống quản lý phân công trách nhiệm cho các bộ phận khác nhau và nhân viên liên quan theo cơ cấu tổ chức được thiết lập trong phòng thí nghiệm và xác định các quy trình khác nhau và Một bộ hệ thống kiểm soát hoàn chỉnh để xây dựng các quy trình kiểm tra và cơ sở kiểm tra, đồng thời phối hợp và thực hiện hiệu quả các quy trình chất lượng nêu trên

Gửi yêu cầu cho các dự án phòng thí nghiệm khoa học
Di chuyển về đầu trang
Quét mã